طبقه بندی الکترودهای جوشکاری دستی بر اساس نوع پوشش آن ها – رتیلی