مقایسه وضعیت جوشکاری برای جوش های شیاری و گوشه در استاندارد های ASME و EN