مقایسه وضعیت جوشکاری برای جوش های شیاری و گوشه در استاندارد های ASME و EN

2017/05/04

تاثیر جهت پیشروی بر هندسه پرده جوش. شکل سمت چپ با روش پشت دستی و شکل سمت راست با روش پیش دستی جوش داده شده است

وضعیت جوشکاری برای جوش های شیاری در استاندارد ASME

وضعیت جوشکاری برای جوش های گوشه در استاندارد ASME

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :