پیش درآمدی برجوشکاری قوس الکتریکی با سیم جوش و گاز محافظ– جوش CO2