پیش درآمدی برعملیات حرارتی پس گرمایی ( Post Weld Heat Treatment – PWHT ) – بخش دوم