پیش درآمدی برعملیات حرارتی پیش گرمایی ( Pre-Heating )