پیش درآمدی بر جوشکاری گازی سوختنی یا جوشکاری شعله ای