در راستای ارتقاء کیفیت و محصولات و خدمات توانستیم برخی تاییدیه های ذیل را دریافت نموده و عضو وندورلیست های معتبر شویم.

___________________________________________________________________________________________________________________

-شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت                                                                          -اداره مخابرات و تاسیسات و خطوط لوله نفت

-کالای نفت تهران                                                                                                                      -شرکت ملی گاز ایران

-نفت مرکزی                                                                                                                                  -نفت فلات قاره

-پتروشیمی خراسان                                                                                                               -مناطق نفت خیز جنوب

-پالایش نفت اصفهان                                                                                                           -پالایش نفت تهران-شهید تندگویان

-سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران                                                                -شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

-شرکت مهندسی فکور مغناطیس اصفهان                                                                      -شرکت ایران ترانسفو

-شرکت ملی صنایع مس ایران