مفتول های جوشکاری TIG ، در حقیقت با همان روش های تولید سیم جوش ها ( کشش مفتول) تهیه می شوندو سپس در طولی به اندازه  1000 میلی متری برش خورده و در بسته های کارتنی نگه داری می شوند.اغلب سیم جوش ها یا مفتول های جوشکاری به غیر از سیم جوش ها و مفتول های فولادی زنگ نزن را به وسیله لایه نازکی از مس پوششدهی می نمایند.این پوشش مسی علاوه بر حفاظت سطح سیم یا مفتول جوش ، از زنگ زدگی و آلودگی جلوگیری کرده به برقراری بهتر و پایدار تر جریان الکتریسیته و قوس الکتریکی کمک می کند.