سیم جوش مسوار با قابلیت جوشکاری در سرعت بالا با شکل جوش یکنواخت و نفوذ بالا برای جوشکاری سازه های فلزی، قطعه سازان، مخازان و خطوط تولید خودرو و صنایع وابسته مناسب می باشد. قوس پایدار و یکنواخت باعث عدم پاشش در هنگام جوشکاری می شود.